PENTECOSTAL VIGIL MASS and HEALING MASS

On the 14th of May 2016, there will be a Vigil  and healing Mass which will be hosted by the Central Deanery.  It is scheduled as follows: Venue                                       :  St Paul’s (Ngangelizwe) Time                                         :  18h00 Theme                                      :  Awaiting the coming

Chrism Mass 2016 Qumbu Bishop S. Sipuka Kwisifundo sokuqala kwincwadi ka Isaya kwi Testamente eNdala, nakwi Vangeli yanamhlanje sifunde lamazwi:   UMoya weNkosi uphezu kwam, Ethe ngenxa yoko yandithambisela          ukushumayela iindaba       ezilungileyo kumahlwempu, Ndiphilese      abantliziyo ityumkileyo,  ndivakalise